Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door het invullen van het formulier op Onze Branche.nl geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden voor de bedrijf en de privacy statement van Onze Branche!

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jouw bedrijf en Onze Branche!

Vermelding

Indien je met je bedrijf bij Onze Branche! vermeld wil staan, dien je je via de site van Onze Branche! aan te melden. Door de aanmelding heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden, die je op de site hebt ingekeken en voor akkoord hebt aangevinkt. Onze Branche! bepaalt of jouw bedrijf in aanmerking komt voor een vermelding op haar website.  Zodra jouw bedrijf online wordt gezet,  kun je deze terug vinden onder de passende categorie(en). De weergave wisselt dagelijks, zo kun je dus de ene dag bovenaan staan en de volgende dag onderaan. Voor de basisvermelding op Onze Branche! betaal je het afgesproken bedrag. Dit bedrag kun je naar keuze per maand achteraf betalen of per jaar vooruit. Bij maandelijkse betaling zal je hiervoor Onze Branche! een incassomachtiging verlenen.

Bij eventuele onjuistheden in de vermelding kun je met Onze Branche! contact opnemen, waarna Onze Branche! de vermelding zal aanpassen. Je kunt Onze Branche! altijd vragen om je beeldmateriaal te wijzigen, waarbij de eerste aanpassing gratis is en je voor de overige wijzigingen van je beeldmateriaal € 10,- dient te betalen. Onze Branche! behoudt zich het recht voor jouw bedrijf in te delen in de categorie waarvan Onze Branche! vindt dat jouw bedrijf thuis hoort. Je kunt geen invloed uitoefenen op deze plek. Wel kun je verzoeken om een vermelding bovenaan in de betreffende categorie. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Tenzij anders met je overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Onze Branche! Wanneer dit recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Onze Branche! daartoe bevoegd. Tenzij anders met je overeengekomen, blijven de in het kader van de plaatsing van jouw bedrijf op de website van Onze Branche!, door Onze Branche!  gemaakte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Onze Branche! ongeacht of deze aan jouw bedrijf of aan derden ter hand zijn gesteld. Je vrijwaart Onze Branche! voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de jou verstrekte gegevens. Onze Branche! heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Aansprakelijkheid

Onze Branche! is niet aansprakelijk voor:

fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door jou verstrekt is.

misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

fouten of tekortkomingen van door of namens  Onze Branche! ingeschakelde derden.

gegevens vermeld op jouw site

Onze Branche! is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Onze Branche! aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Onze Branche! voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Opschorting en ontbinding

Onze Branche! is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Onze Branche! kan worden gevergd. Indien Onze Branche! de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Onze Branche! tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden kunnen ontstaan. Indien je je verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Onze Branche! gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Jij bent dan uit hoofde van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. Indien je een geplaatste melding geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan jou in rekening gebracht worden.

Betaling

Onze Branche! factureert je voor de contributie zodra je online wordt geplaatst. Het abonnement is per kwartaal opzegbaar. Deze opzegging dient schriftelijk aan Onze Branche! plaats te vinden. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Onze Branche! nog geen (volledige) betaling is ontvangen, ben je in verzuim en ben je een rente verschuldigd van 1% per maand , tenzij de wettelijke rente hoger is.  Je bent dan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Bij uitblijven van tijdige betaling zal Onze Branche! de basisvermelding, gelinkt aan jouw bedrijf, verwijderen. Je bent niet gerechtigd betaling van facturen van reeds geplaatste vermeldingen op te schorten. Indien je ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat, wordt je bedrijf offline geplaatst en draagt Onze Branche! de zaak over aan haar incasso gemachtigde. Alle door Onze Branche! gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van jou. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag.

Overmacht

Onze Branche! is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van jou indien Onze Branche! daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Onze Branche! geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor  Onze Branche! niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van  Onze Branche! of van derden daaronder begrepen. Onze Branche! kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Onze Branche! en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel Onze Branche! ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  Onze Branche! gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Overige bepalingen

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.  Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. Op de overeenkomst tussen jou en Onze Branche!  is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en Onze Branche!  is de rechter in het arrondissement waar  Onze Branche! is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Onze Branche!